Rok Caritas

Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas

wac_pods7Podczas szóstego turnusu kolonijnego w Ośrodku w Myczkowcach,  27 sierpnia podsumowano wakacyjną akcję organizowaną przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

W akcji letniej uczestniczyło w sumie 1500 osób. Dzieci były kierowane przez parafie, ośrodki pomocy społecznej oraz urzędy gminy. Opiekę nad nimi podjęło społecznie 130 wychowawców, 33 animatorów muzycznych, 6 kierowników, 7 duszpasterzy, siostra nazaretanka, 4 kleryków WSD z Rzeszowa oraz 3 lekarzy i 19 pielęgniarek. Akcja wakacyjna mogła się odbyć dzięki środkom finansowym otrzymanym z MPiPS – FIO, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, MOPS i UG. Pozostałą część pokryły środki własne Caritas Diecezji Rzeszowskiej, z cegiełek oraz indywidualnych ofiar, w tym z 1% podatku dochodowego. Wszystkim za finansowe wsparcie Caritas Diecezji Rzeszowskiej serdecznie dziękuje.

W ramach wypoczynku prowadzone były programy szkoleniowe prowadzone przez WORD z Krosna i Rzeszowa, Komendę Powiatową Policji z Leska, PZMot z Rzeszowa. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Leska, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego z Rzeszowa, Państwowej Inspekcji Pracy z Rzeszowa, a także IPN z Rzeszowa. Szczególne podziękowanie tym służbom wyraził ks. Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach, który podkreślił ich rolę w rozbudzaniu dziecięcej ciekawości i aktywności.

wac_pods4W ramach  projektu FIO: „Aktywna turystyka, kultura regionu i przeciwdziałanie zagrożeniom dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniom społecznym” podczas kolonii przeprowadzono warsztaty kultury ludowej w zakresie rzeźby, malarstwa, ikon, bibułkarstwa, ikebany, wycieczki do Parku Narodowego i jego otuliny oraz piesze wędrówki po Połoninach, dzięki Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych KARPATY. Dzieci na miejscu korzystały z atrakcji ośrodka: hipoterapii, zwierzyńca, poznawały historię Kościołów katolickiego, grecko-katolickiego oraz prawosławnego w południowo-wschodniej Polsce, na Słowacji i na Ukrainie poprzez Centrum Ekumeniczne. Dzieciom przybliżone zostało dzieło zbawienia w miejscowym Ogrodzie Biblijnym. Zadanie misyjne Kościoła zaprezentował kolonistom misjonarz ks. Roman Czenczek. Dzieci zapoznano również z bezpieczną turystyką, formami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego poruszania się na drodze.

Wakacyjna Akcja Caritas nie mogła się odbyć bez wielu darczyńców i sponsorów, do których należą: Gospodarstwo Ogrodnicze Trzebownisko, Piekarnia Szelc z Leska, Hurtownia ANIA z Rzeszowa. Każdy turnus odwiedzali księża Biskupi z błogosławieństwem i... słodyczami.

wac-pods8Zasłużonym i wieloletnim dobrodziejom Zarząd Caritas przyznał statuetkę Miłosierny Samarytanin. Ks. biskup wręczył tę najwyższą formę uhonorowania przez diecezjalną Caritas wójtowi Gminy Solina Zbigniewowi Sawińskiemu oraz Janowi Jędrzejko z PZMot w Rzeszowie. Ponadto dyplom o tym samym tytule otrzymała Barbara Dziki z ZSG w Rzeszowie.

Z dziećmi VI turnusu, którego kierownikiem była Anna Szlęzak, a kapelanami ks. Krzysztof Moszyński i ks. Daniel Garbacik - spotkali się m.in.: bp Edward Białogłowski,
dyrektorzy – ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn, rektor WSD w Rzeszowie – ks. dr hab. Jacenty Mastej, ks. dr Piotr Potyrała, s. Joanna Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej, wicemarszałek województwa Tadeusz Pióro, wicekurator Antoni Wydro, dyrektorzy WORD z Rzeszowa i Krosna, dyrektor PZMot z Rzeszowa, komendant Policji z Leska, wójt Gminy Solina, dyrektorka Domu Dziecka z Rzeszowa, a także kierownicy i duszpasterze poprzednich turnusów. Dzieci zaprezentowały specjalny program słowno-muzyczny oparty o życie i dzieło sługi Bożego ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego. Następnie goście zwiedzili wystawę, która jest częścią wakacyjnego projektu i umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – FIO.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja o całym projekcie wakacyjnym. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście oraz kierownicy i kapelani wakacyjnych turnusów. Bożena Pasieka i Tadeusz Nizioł przedstawili program realizowany podczas tegorocznych kolonii. Dyrektor Domu Dziecka z Rzeszowa podziękowała za owocność współpracy Caritas z jej wychowankami.

Podsumowując dyskusję bp Edward Białogłowski podziękował wszystkim posługującym podczas wakacyjnej akcji
przede wszystkim za stworzenie domowej atmosfery, a także za wielowymiarową formację,  skierowaną na odkrywanie i rozwijanie predyspozycji dzieci.
s. Joanna Smagacz – sekretarz cDR

  • wac_pods
  • wac_pods3
  • wac_pods5
  • wac_pods9
  • wac_pods6
  • wac_pods2

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas