Rok Caritas

Podsumowanie wakacji

p wac 14014p wac 14002W Ośrodku w Myczkowcach 25 sierpnia, podczas szóstego turnusu podsumowano wakacyjną akcję kolonijną organizowaną przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W sumie w akcji letniej uczestniczyło tysiąc osób. Wypoczywający byli kierowani przez parafie, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Urzędy Gminy. Opiekę nad nimi podjęło społecznie 111 wychowawców, 21 animatorów muzycznych, 6 kierowników, 6 duszpasterzy, 1 siostra zakonna, 1 diakon i 3 kleryków WSD z Rzeszowa, a także 2 lekarzy i 19 pielęgniarek.


Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez Caritas Polska, turnusy te poprzedził 14-dniowy turnus kolonii polonijnej dla dzieci z Ukrainy, w której uczestniczyło 180 osób z Koziatynia, Czortkowa, Doliny, Sławuty, Wołodarska i Lwowa. Opiekę nad dziećmi społecznie podjęło 31 opiekunów, tj.: kierownik, kapelan, diakon, siostra zakonna, lekarz, 2 pielęgniarki, 8 wychowawców z Polski i 16 wychowawców z Ukrainy.

Akcja wakacyjna mogła się odbyć dzięki środkom finansowym otrzymanym z: MPiPS – FIO, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenia Etyka i Energia, WORD z Krosna i Rzeszowa, Urzędów Gmin w Sędziszowie Młp., Skołyszynie, Bieczu, Ropczycach, Głogowie Młp., Czudcu, Niebylcu, Urzędu Miasta w Jaśle, MOPS w Rzeszowie i Boguchwale. Pozostałą kwotę całej akcji pokryły środki własne Caritas Diecezji Rzeszowskiej, z cegiełek oraz indywidualnych osób. Wszystkim za finansowe wsparcie Caritas Diecezji Rzeszowskiej serdecznie dziękuje.

p wac 14065W ramach wypoczynku prowadzone były programy szkoleniowe przez WORD z Krosna i Rzeszowa, Komendę Powiatową Policji z Leska, PZMot z Rzeszowa. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Leska, Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego z Rzeszowa, Państwową Inspekcję Pracy z Rzeszowa, a także IPN z Rzeszowa, Stowarzyszenie Etyka i Energia, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, Bieszczadzki Park Narodowy.

Realizując projekt FIO, podczas kolonii przeprowadzono Warsztaty Sztuki Ludowej w zakresie rzeźby, malowania ikon, tkactwa, ikebany; wycieczki do Parku Narodowego i jego otuliny oraz piesze wędrówki po Połoninach. Dzieci na miejscu korzystały z atrakcji ośrodka: hipoterapii, zwierzyńca, poznawały historię kościoła katolickiego, grecko-katolickiego oraz prawosławnego w południowo-wschodniej Polsce, na Słowacji i na Ukrainie poprzez Centrum Ekumeniczne. Dzieciom przybliżone zostało dzieło zbawienia w miejscowym Ogrodzie Biblijnym. Zadanie misyjne Kościoła zaprezentował kolonistom misjonarz ks. Roman Czenczek. Dzieci zapoznano również z bezpieczną turystyką, formami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego poruszania się na drodze. Realizowane były również Warsztaty Edukacji Ekologicznej w zakresie: Apteki Natury, Darów Natury, Ekstremum Natury oraz Tropiciela Natury, a także warsztaty z fizyki, chemii i robotyki.

Wakacyjna Akcja Caritas nie mogła się odbyć bez wielu darczyńców i sponsorów, do których należą: Piekarnia Szelc z Leska, Piekarnia Buś z Nowej Dęby i Hurtownia ANIA z Rzeszowa. Na każdym turnusie nie zabrakło obecności Księży Biskupów z dobrym słowem, błogosławieństwem i słodyczami.

 

p wac 14078Z dziećmi VI turnusu, którego kierownikiem była Anna Szlęzak, a kapelanem ks. dr hab. Jacenty Mastej z KUL - spotkali się m.in.: bp Edward Białogłowski, dyrektorzy – ks. Stanisław Słowik i ks. Władysław Jagustyn, s. Joanna Smagacz – sekretarz Caritas Diecezji Rzeszowskiej, delegat marszałka województwa, wicekurator Antoni Wydro, dyrektorzy WORD z Rzeszowa i Krosna, dyrektor PZMot z Rzeszowa, komendanci Policji i Państwowej Straży Pożarnej z Leska, wójt Gminy Solina, przedstawiciele z MOPS z Rzeszowa i ZSG z Rzeszowa a także kierownicy poprzednich turnusów. Dzieci zaprezentowały specjalny program słowno-muzyczny o miłości, z którego wynikało, że „szczęśliwe życie bez miłości, jest utopią, a każdy z nas otrzymał ręce, by dawać serce”. Wystąpiły też dzieci z Ukrainy, których jedenaście uczestniczy w tym turnusie. W modlitewnym przesłaniu prosiły, by nie było gniewu w ich kraju, by było darowanie win: „co komu do tego, że my tak kochamy”.

Następnie goście zwiedzili wystawę, która jest częścią wakacyjnego projektu i umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – FIO.

Kolejnym punktem spotkania było dyskusyjne omówienie całego projektu wakacyjnego. Wzięli w nim udział zaproszeni goście oraz kierownicy wakacyjnych turnusów.

Podsumowując dyskusję bp Edward Białogłowski złożył podziękowanie wszystkim posługującym podczas wakacyjnej akcji, a przede wszystkim za rzeczywistość atmosfery dobrego domu, a także za ogrom wymiarów formowania człowieka, które odkrywają wiele predyspozycji dzieci.

Od dwudziestu lat nad całością wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży czuwa ks. Bogdan Janik - dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach.

s. Joanna Smagacz – sekretarz CDR

  • p wac 14028
  • p wac 14019
  • p wac 14075
  • p wac 14068


Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas