Rok Caritas

Świętujmy życie

dzieckoMarsze dla Życia, duchowe adopcje, projekcje filmów pro-life, konferencje demograficzne i dyskusje na temat ochrony życia - tak w całym kraju obchodzone były Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające 24 i 25 marca. W niektórych diecezjach obchody zaplanowano także na 26 marca.

Najbogatsze obchody odbywały się w archidiecezji warszawskiej, gdzie pod hasłem „Chrońmy życie od poczęcia do naturalnej śmierci” od 16 do 25 marca trwał Tydzień dla Życia. W ramach inicjatywy odbył się festiwal filmów „ pro-life”, konferencja na temat duchowości w medycynie oraz rekolekcje i warsztaty służby zdrowia. Zaplanowano też warsztaty rozpoznawania metod płodności, a w Świątyni Opatrzności Bożej 24 marca wieczorem sprawowana była Msza św. dziękczynna za dar życia, w której uczestniczyli pielgrzymi i darczyńcy z całej Polski.

21 marca podczas konferencji naukowej „Ratujmy życie - wspierajmy rodzicielstwo” zastanawiano się dlaczego Polki rodzą coraz mniej dzieci i co robić żeby przeciwdziałać zapaści demograficznej. O wartości płodności ludzkiej mówił biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Przypomniał, że w przeszłości płodność była przez ludzi bardzo ceniona, uznawana za błogosławieństwo Boga. Niestety, obecnie można zaobserwować fazę negatywnego podejścia wobec płodności, gdyż zmieniły się warunki ekonomiczne i zdrowotne.

Płodność została zdehumanizowana, patrzy się na nią jak na produkcję i hodowlę, jest to efekt desakralizacji płodności – podkreślił abp Hoser. Dlatego pilnym zadaniem jest zrewaloryzowanie płodności, które powinno być jednym z celów wychowawczych. Młodym ludziom należy tłumaczyć, że miłość ludzka ma dwa aspekty, zmysłowy i duchowy – stwierdził.

Prof. Zbigniew Strzelecki, przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej mówił o dokumencie nt. sytuacji demograficznej, który zostanie przedstawiony Radzie Ministrów i który będzie podstawą do stworzenia narodowego programu demograficznego. Polityka ludnościowa powinna uwzględnić cztery obszary działań – tworzenia warunków do zakładania rodzin i sprzyjające planom prokreacyjnym; integrację międzypokoleniową, poprawę stanu zdrowia, określenia warunków migracji – Polska musi otworzyć się na migrację oraz integrację emigrantów.

Polska się starzeje

Ważnym elementem Tygodnia dla Życia był II Kongres Demograficzny. Otworzył go 22 marca prezydent Bronisław Komorowski, który mówił, że dziś konieczna jest odnowa demograficzna poprzez stworzenie „dobrego klimatu dla rodziny”. Zdaniem głowy państwa, należy też odbudować równowagę międzypokoleniową „dbając w większym stopniu o rodziny i wspierając rodzicielstwo, ale i „o godne życie starszego pokolenia”.

W opinii prezydenta Komorowskiego, niepokojem napawa niska dzietność Polaków. Nie tylko przyspiesza ona proces starzenia się ludności, ale jest też wyznacznikiem kondycji polskich rodzin. Jego zdaniem, państwo o przyjaznej polityce rodzinnej to takie, w którym jest m.in. „dostęp do żłobka, przedszkola, do szkoły, do lekarza, do placówek pozwalających na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, ale i wspólnie całej rodziny”.

Podczas Kongresu przedstawiono wyniki Spisu Powszechnego 2011, które pokazują, że liczba ludności Polski nadal się zwiększa, choć nieco wolniej niż w poprzednich dekadach. Według stanu z 31 marca 2011 r. liczba ludności wyniosła 38,5 mln i była wyższa o 271 tys. w porównaniu z wynikami z 2002 r. Ludność Polski podlega feminizacji: na 100 mężczyzn przypada prawie 109 kobiet. Zmniejszyła się liczba mieszkańców miast (23 mln 169 tys.), a zwiększyła ludności wiejskiej (15 mln 332 tys.).

Nastąpiły bardzo duże zmiany w strukturze wiekowej. Polskie społeczeństwo starzeje się. Maleje liczba i odsetek dzieci i młodzieży (wiek przedprodukcyjny), a systematycznie zwiększa się liczba i odsetek osób w wieku postprodukcyjnym, choć więcej jest także osób w wieku produkcyjnym.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni mówił o wyzwaniach demograficznych i społecznych dla Polski do roku 2030. Jego zdaniem, są nimi m.in. zwiększenie aktywności starszych pokoleń i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu jako czynników mających wpływ na poziom życia ekonomicznego Polaków. Istotne jest także znalezienie równowagi między zwiększonymi w ostatnich latach potrzebami konsumpcyjnymi młodego pokolenia a uświadamianiem mu, że nie powinno się uchylać od zakładania rodzin i przyczyniania się do wzrostu dzietności społeczeństwa.

W ocenie dr. Macieja Duszczyka, wicedyrektora Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, nie ma jednego modelu polityki ludnościowej, realizowanego przez państwa członkowskie UE, który zapewniałby jej sukces. Przed każdym z krajów stoją różne wyzwania i Polska nie jest tu wyjątkiem. – Obecnie co prawda należymy do państw relatywnie młodych, ale zmieni się to radykalnie już po roku 2015 i w roku 2030 staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw europejskich. Ponadto na sytuację ludnościową w Polsce wpływa negatywny bilans migracyjny – podkreślił dr Duszczyk.

Marsze dla życia

W całym kraju organizowane były też Marsze dla Życia. W Warszawie poprzedziły go Msze św. w katedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście oraz św. Floriana na Pradze.

Chrześcijanie mają prawo i obowiązek domagać się, by ochrona życia poczętego była zagwarantowana w prawie stanowionym. Życie poczęte jest święte i nikt, pod żadnym pozorem, nie może go odbierać – mówił kard. Kazimierz Nycz. Powiedział też, że rodzina jest święta i powinno się to podkreślać szczególnie dziś, gdy małżeństwo kobiety i mężczyzny próbuje się zrównywać z innymi możliwymi związkami.

Z kolei abp Henryk Hoser mówił o eucharystycznej szkole miłości, która uczy nas przechodzenia od miłości afektywnej do miłości efektywnej. „Miłość bowiem to nie uczucie, ale akt woli, który polega na stałym wybieraniu dobra drugiego człowieka zamiast swojego własnego” - tłumaczył biskup warszawsko-praski. - „Jezus uczy nas wybierać dobro życia drugiego człowieka i nawet oddać dla tego dobra swoje życie”.

Odwrotnością tej ekonomii miłości jest lansowana obecnie kultura śmierci, polegająca na życiu wyłącznie dla siebie. Zakłada ona nawet zabójstwo innych w imię lepszej, czy wygodniejszej egzystencji – zauważył abp Hoser. - Codziennie ginie ponad 100 tys. dzieci zabitych przed urodzeniem, a nawet już są postulaty aby zabijać noworodki - powiedział przywołując dane statystyczne.

W marszu wzięło udział ok. 3 tys. osób, ale wiele osób – głównie rodzin - dołączało na trasie przemarszu. Członkowie kilku wspólnot ewangelizacyjnych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich wznosili transparenty z napisami: „Życie jest piękne”, „Wybieramy życie”, „Życie – tak, cywilizacja śmierci – nie”, „Stop aborcji – Polska katolicka”. Idąc Krakowskim Przedmieściem skandowano także hasła w obronie życia: „Polska matka nie zabija”, „Nie zabijaj życia w sobie”, „Życie ludzkie jest świętością”.

Trzeba przywrócić w rodzinie miejsce na miłość i zaufanie – mówił 24 marca w Przemyślu przed tamtejszym Marszem dla Życia abp Józef Michalik. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Przewodniczący KEP stwierdził, że tego typu akcje mają ogromne znaczenie i przynoszą efekty. - Trzeba manifestować wierność Bożemu prawu i mieć odwagę budzić sumienia. Nasza obecność i marsze przez Polskę, które dzisiaj się odbywają to już jest zwycięstwo, to już jest budzenie sumienia - powiedział.

Przewodniczący KEP docenił pomysł ludzi świeckich, którzy zebrali 600 tysięcy podpisów w obronie życia, które potem skierowano jako inicjatywę obywatelską do parlamentu. Stwierdził, że tego rodzaju działania i ciągłe przypominanie o wartości ludzkiego życia mają ogromne znaczenie, ponieważ w naszym kraju dokonuje się mniej aborcji niż na zachodzie Europy, jest też mniej przypadków chorób przenoszonych drogą płciową. Zauważył, że także polskie prawo jest w tej kwestii korzystniejsze niż na Zachodzie.

Dla dzieci nienarodzonych

Dzień Świętości Życia to także okazja do podejmowania konkretnych inicjatyw modlitewnych na rzecz dzieci poczętych. W całym kraju podejmowane były duchowe adopcje, członkowie Apostolskiego Stowarzyszenia Świeckich Legion Maryi prowadzą zaś „łańcuszek postu” polegający na tym, że codziennie inna osoba podejmuje post o chlebie i wodzie w intencji nienarodzonych. Odbywają się także całodobowe czuwania i nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W Koszalinie pamiętano także o dzieciach, którym nie dane było się narodzić. Figura Maryi Matki Życia upamiętniająca dzieci martwo urodzone stanęła 24 marca na koszalińskim Cmentarzu Komunalnym. Pomnik poświęcił biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Paweł Cieślik.

Poświęceniu pomnika towarzyszył trzeci już pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem, pozostawionych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Uroczyści poprzedziła Msza św. w koszalińskiej katedrze w intencji dzieci utraconych i ich rodziców. – Kościół stoi na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci, dlatego nie może być mu obojętny los dzieci, którym nie dane było ujrzeć światła dziennego, które jeszcze przed urodzeniem straciły życie – mówił przewodniczący Eucharystii bp Paweł Cieślik.

Mocno podkreślał zarazem, że szczątki dzieci martwo urodzonych są szczątkami ludzkimi, niezależnie od wieku prenatalnego. – Ciała dzieci utraconych przedwcześnie do niedawna traktowane były jako rzecz, materiał biologiczny. Dziś na szczęście zmienia się prawo, choć jeszcze wiele jest spraw do wyjaśnienia – przypominał bp Cieślik. – Martwemu płodowi należy się szacunek należny każdemu zmarłemu człowiekowi. Nie wolno go niszczyć jakby był jakimś odpadem. Rodzice dzieci utraconych mają szczególne prawo do tego pogrzebu – dodał.

Tulipany dla obrońców życia

Po raz trzeci wręczono Tulipany Narodowego Dnia Życia. Nagroda ma służyć promocji osób, inicjatyw prawnych i rozwiązań, które wspierają rodzinę, poprawiają jej kondycję ekonomiczną i pozycję społeczną. Wyróżnienia przyznawane są przez Fundację Narodowego Dnia Życia w czterech kategoriach: samorząd przyjazny rodzinie, dziennikarz, dzieło kultury oraz inicjatywa społeczna.

W kategorii samorząd przyjazny rodzinie wyróżniono tym razem Gminę Grodzisk Mazowiecki, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła Kartę Dużych Rodzin, przyczyniając się do poprawy kondycji materialnej rodzin wielodzietnych i ich wizerunku w społeczności lokalnej.

Nagrodę odebrała również dziennikarka Marzena Nykiel, która - jak podkreślono w uzasadnieniu - z fachowością i wytrwałością porusza tematy związane z szeroko pojętą problematyką rodzinną, wychowaniem i promocją kobiet.

W kategorii dzieło kultury Fundacja Narodowego Dnia Życia przyznała nagrodę Fundacji „Orszak Trzech Króli”. „Orszaki Trzech Króli odwołują się do tradycji polskich i wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Wspólne kolędowanie na ulicach polskich miast pokazuje jak rodziny mogą ubogacać najbliższe otoczenie” - napisano w uzasadnieniu.

Czwarte wyróżnienie, w kategorii inicjatywa społeczna, otrzymała „Fundacja Mamy i Taty” za kampanię „Rozwód, przemyśl to”. Jak podkreślono, projekt wyróżnia się nie tylko klarownym przekazem, ale także zróżnicowaniem kanałów komunikacji i siłą oddziaływania. Kampania ta wywołała „słyszalną w całym kraju” społeczną dyskusję.

Wśród laureatów poprzednich edycji Tulipanów Narodowego Dnia Życia są m.in. Krzysztof Ziemiec, Rafał Wieczyński, Miasto Wrocław, jak również Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas.

48 Okien Życia Caritas

Diecezjalne Caritas w Polsce prowadzą 48 Okien Życia, w ktorych uratowano już 41 dzieci. Otwarcie Okna najczęściej następuje właśnie 25 marca - w święto Zwiastowania Pańskiego, gdy obchodzony jest Dzień Świętości Życia.  Prawie wszystkie duże miasta mają miejsce, gdzie zdesperowana matka może zostawić noworodka. bez narażania jego życia i zdrowia. Matki, które ukrywają ciążę i nie chcą rodzić w szpitalu, mogą zostawić dziecko w bezpiecznym miejscu. Okna Życia nie są alternatywą dla dotychczasowych możliwości zostawienia dziecka w szpitalu po porodzie lub skrócenia drogi adopcji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie stanowią najlepszego rozwiązania. „Okno Życia” jest alternatywą dla porzucenia noworodka na śmietniku i pozbawienia go opieki.

Apel z Jasnej Góry

Obrońcy życia świętowali także w sanktuarium na Jasnej Górze. Odbyli tam pielgrzymkę, podczas której oprócz modlitwy, wzięli udział w wykładach o organizowaniu się w celu skutecznego działania oraz przedstawienie nowych inicjatyw środowisk katolickich w obronie życia poczętego. Po spotkaniu, wystosowano przesłanie, w której obrońcy życia apelują o prawny zakaz procedury in vitro, o promowanie naprotechnologii oraz o wprowadzenie skutecznej polityki prorodzinnej. Sygnatariusze przesłania nawołują również do zaprzestania dyskryminacji telewizji TRWAM oraz o bojkot produktów firmy PepsiCo, z uwagi na fakt wykorzystywania przez firmę z nią współpracującą szczątków abortowanych dzieci w testach laboratoryjnych zapachów i smaków.

Narodowy Dzień Życia jest zgodnie z uchwałą Sejmu RP „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia. Jego ustanowienie jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II. W tekście encykliki “Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.
KAI, BP CP

Ten artykuł dotyczy programu: Okna Życia