Rok Caritas

Porozmawiajmy o edukacji dzieci uchodźców

beztytuu

Edukacja dzieci uchodźców określana jest jako trudna zarówno dla samych dzieci, jak i dla nauczycieli pracujących z cudzoziemcami. Do polskich szkół trafiają uczniowie z bardzo dużymi brakami edukacyjnymi, co jest spowodowane tym, że pochodzą z krajów dotkniętych wojnami czy prześladowaniami. Problemem jest także brak znajomości języka polskiego oraz konflikty rówieśnicze, których źródłem są różnice kulturowe czy wyznaniowe. Powyższe problemy nie są obce dla Lublina, gdzie funkcjonuje Ośrodek dla Cudzoziemców (przy ul. Wrońskiej).

Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców informuje, że 30 maja, o godz. 12.00 w Restauracji Hades Szeroka w Lublinie, ul. Grodzka 21, odbędzie się spotkanie poświęcone problematyce edukacji dzieci cudzoziemskich w lubelskich szkołach.

Podczas licznych spotkań przedstawicieli organizacji samorządowych i pozarządowych, zaangażowanych w prace Zespołu Interdyscyplinarnego wskazywano na potrzebę wsparcia działań prowadzonych przez różne podmioty na rzecz poprawy sytuacji dzieci cudzoziemskich w szkołach, jak też podjęcia nowych inicjatyw w tym zakresie.

30 maja zaprezentowane zostaną materiały przedstawiające dane nt. dzieci uchodźców uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w Lublinie, działań podejmowanych na rzecz dzieci przez różne podmioty oraz potrzeb nauczycieli pracujących bezpośrednio z uczniami z odmiennych kręgów kulturowych.

Celem spotkania jest wypracowanie planu działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci uchodźczych w lubelskich szkołach.

Dorota Kozieł, Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt z koordynatorem Zespołu Dorotą Kozieł: nr tel. 504 661 047.


PROGRAM

ZAPROSZENIE

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców