Rok Caritas

Warsztaty Zespołu ds. Integracji Cudzoziemców


newsletterimigranci

Ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców w Lublinie poświęcone wzmocnieniu i zwiększeniu kompetencji wychowawczych rodziców dzieci cudzoziemskich odbyło się 28 listopada br.  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji i instytucji: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CAL, Fundacja Praesterno Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Ośrodek dla Cudzoziemców, MOPR w Lublinie, Gimnazjum Nr 12, Gimnazjum Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 31 oraz rodzice dzieci cudzoziemskich pozostający w procedurze uchodźczej, posiadający status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą.

Spotkanie było kolejnym z cyklu warsztatów skierowanych do rodziców, którzy z powodów różnic kulturowych nie zawsze znajdują właściwe metody wychowawcze wobec swoich dzieci. Zajęcia poprowadził psycholog. Uczestnicy sposób aktywny zmierzyli się m. in. z takimi tematami jak: metody radzenia sobie ze stresem czy poszukiwanie skutecznych rozwiązań wychowawczych. W oparciu o kwestionariusz opracowany w języku zrozumiałym dla cudzoziemców pracowano nad opisem postaw wobec własnych dzieci tak, by zrozumieć potrzeby dziecka. Spotkanie tłumaczone było na język rosyjski.

Po zajęciach warsztatowych stali członkowie Zespołu postulowali potrzebę zorganizowania debaty z udziałem dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie. Rodzice chcą omówić kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli wspomagających. Spotkanie w tej sprawie zaplanowano na styczeń 2013 r.

W 2012 roku odbyło się pięć spotkań Zespołu, członkowie Zespołu brali udział w konsultacjach dokumentu strategicznego grupy roboczej ds. integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji pod przewodnictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, omawiali dostęp do mieszkań chronionych dla cudzoziemców w Lublinie, edukację dzieci uchodźczych w lubelskich szkołach. Efektem prac Zespołu była zmiana prawa w Lublinie rozszerzająca grupę osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego o osoby posiadające nie tylko status uchodźcy, ale również ochronę uzupełniającą. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców został powołany w styczniu 2009 roku przez MOPR w Lublinie oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach projektu Wspólny dom – Polska. Integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez pomoc socjalną, psychologiczną, edukacyjną i prawną realizowany przez Caritas i MOPR w Lublinie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa. Od stycznia 2012 roku działania Zespołu realizowane są w ramach projektu Indywidulany Plan Działania  -  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną realizowany przez Caritas i MOPR w Lublinie. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa.

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców