Rok Caritas

Nowy rok – nowe wyzwania dla Zespołu Interdyscyplinarnego

zespo6 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy ul. Unii Lubelskiej 15, odbędzie się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego poświęcone edukacji dzieci cudzoziemskich w lubelskich szkołach.

W spotkaniu udział wezmą dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, do których w większości uczęszczają dzieci uchodźcze, psycholodzy,  pedagodzy, a także przedstawiciele instytucji samorządowych i pozarządowych z terenu miasta Lublin. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego skupią się na wypracowaniu postulatów na rzecz poprawy sytuacji dzieci cudzoziemskich w lubelskich szkołach, w tym szczególnie do promocji i zatrudniania w szkołach asystenta kulturowego bądź nauczyciela wspomagającego.

Zespół działa od roku 2009. Jego pracę koordynuje Dorota Kozieł. W 2012 roku w pracach Zespołu wzięło udział  89 osób, w tym cudzoziemcy oraz  przedstawiciele organizacji samorządowych i pozarządowych, m.in.: Urząd ds. Cudzoziemców, Ośrodek dla Cudzoziemców w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, oraz szkół, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie. W 2012 roku Zespół skupił się na wypracowaniu wspólnego stanowiska na temat kształtu polskiej polityki integracyjnej na podstawie kwestionariusza ankiety opracowanego przez grupę roboczą ds. integracji cudzoziemców przy Międzyresortowym Zespole ds. Migracji, pod przewodnictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz problemów w integracji lokatorów mieszkania chronionego prowadzonego przez MOPR w Lublinie w ramach projektu „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” i innych mieszkań chronionych dla cudzoziemców utworzonych przez MOPR. Stałym tematem prac Zespołu jest poprawa sytuacji dzieci cudzoziemskich w lubelskich szkołach. Dzięki wieloletnim staraniom członków Zespołu w maju zmieniona została polityka lokalna w zakresie  ułatwienia dostępu do mieszkań z zasobów miasta Lublin osobom z ochroną uzupełniającą. W dniu 31 maja 2012r. Rada Miasta Lublin Uchwałą Nr 462/XXI/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin  rozszerzyła grupę osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego o osoby posiadające nie tylko status uchodźcy, ale również ochronę uzupełniającą.  Niezmiernie cenna jest współpraca pomiędzy MOPR w CPMiU CAL w zakresie tworzenia mieszkań chronionych, IPD, a także w zakresie procedur administracyjnych i pracy socjalnej.

Spotkania Zespołu realizowane są w ramach projektu Indywidualny Plan Działania  -  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną - realizowanego przez Caritas i MOPR w Lublinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa

Katarzyna Sekuła, koordynator projektu

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców