Rok Caritas

Dzięki projektowi „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III” Caritas Polska aktywizuje osoby z niepełnosprawnością

szkolenie zawodowe 2W ramach pracy pracy biur projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III” w grudniu 2012 i w styczniu 2013 realizowane były następujące działania.

W dniach od 10 do 14 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL w Kolbuszowej zorganizowano warsztaty stacjonarne dla dziesięciu opiekunów, którzy na co dzień doświadczają problematyki niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone były przez trzyosobowy zespół: psychologa, doradcę zawodowego i prawnika. Pozwoliło to na całościowe spojrzenie na problem aktywizacji zarówno społecznej, jak i zawodowej podopiecznych uczestników zajęć.

nagwek

Warsztaty przeprowadzono przy wykorzystaniu rożnych metod, między innymi: mini-wykładu, zajęć integracyjnych, dyskusji, burzy mózgów czy studium przypadku. Pracowano zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Głównym celem pięciodniowych zajęć było ukazanie uczestnikom możliwości oraz wagi wspierania niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Wspólnie spędzony czas był szansą na dzielenie się swoimi doświadczeniami na temat opieki nad osobą zależną, wyrażania potrzeb i oczekiwań, a także na spojrzenie na aktualną sytuację życiową każdego z uczestników z punktu widzenia innej osoby.

Zajęcia rozpoczęły się częścią prowadzoną przez doradcę zawodowego. Podczas dwudniowych zajęć z doradcą omówiono zagadnienia aktywizacji zawodowej oraz możliwości rozwoju osób niepełnosprawnych.  Poruszano tu kwestie wpływu niepełnosprawności na wykonywanie pracy zawodowej, możliwości wspierania niepełnosprawnych podopiecznych w aktywizacji zawodowej, a także wpływu nastawienia opiekunów względem swoich podopiecznych na ich samodzielność zawodową. Następną częścią były warsztaty z psychologiem, podczas których dyskutowano o możliwościach społecznej aktywizacji oraz wsparcia osób niepełnosprawnych. W tej części zajęć skupiono się głównie na treningu asertywności i metodach konstruktywnego radzenia sobie ze stresem własnym oraz pomocy w niwelowaniu napięcia podopiecznych. Pracowano tutaj głównie metodą studium przypadków, omawiając także indywidualne doświadczenia i  problemy uczestników spotkania. 

Ostatniego dnia odbyły się warsztaty z prawnikiem, podczas których rozmawiano na temat uprawnień niepełnosprawnego pracownika, wsparcia instytucjonalnego i aktualnych programów pomocowych, a także takich problemów jak mobbing czy dyskryminacja w miejscu pracy.

kolbuszowa215 grudnia 2012 r. jedna z beneficjentek projektu rozpoczęła kurs języka angielskiego w Speak Up English School w Rzeszowie. Kurs ten potrwa do 15 marca 2013r. Jest to działanie mające na celu aktywizację zarówno społeczną, jak i zawodową uczestniczki kursu. Aby zapewnić jak najlepszą jakość kształcenia i odpowiedzieć na zapotrzebowanie beneficjentki, przed rozpoczęciem kursu zostały przeprowadzone indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem, podczas których określono jej predyspozycje do podjęcia nauki oraz oczekiwania co do spodziewanych rezultatów. Na podstawie uzyskanych informacji dokonano wyboru szkoły. Pierwszym etapem nauki było zorganizowanie spotkania z przedstawicielem szkoły, którego celem było sprawdzenie poziomu językowego beneficjentki oraz dostosowanie rodzaju, zakresu i czasu kursu do indywidualnych możliwości. 15 grudnia 2012 roku odbyły się pierwsze zajęcia, które zostały ocenione przez uczestniczkę jako bardzo ciekawe i zachęcające do dalszej nauki. Od tego czasu w każdą sobotę beneficjentka zgłębia swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Z zajęć na zajęcia widzi duże postępy i utwierdza się w przekonaniu, że warto było przełamać swoje obawy i rozpocząć kurs. Dzięki podjęciu nauki języka obcego ma możliwość podniesienia swojej atrakcyjności na rynku pracy, a sam udział w zajęciach i dobre efekty pozwalają jej na zwiększenie wiary we własne możliwości i stanowią impuls do dalszego działania mającego na celu aktywizację zarówno społeczną, jak i zawodową. W ramach wsparcia beneficjentów w kontynuowaniu nauki zostały zakupione także podręczniki dla dwóch osób, a na najbliższy czas planowany jest zakup pomocy naukowych dla kolejnych osób.

szkolenie podnoszce kwalifikacje stycze 2Jednodniowe spotkania motywujące-aktywizujące to doskonała forma integracji i utrwalania postaw związanych z aktywnością społeczną w gronie rówieśników. Taki charakter miało spotkania w Kolbuszowej. Spotkanie zostało zorganizowane głównie z myślą o młodych beneficjentach, dopiero wkraczających na rynek pracy. Rozpoczęło się ono od omówienia oferowanych oraz otrzymanych w projekcie form wsparcia. Każdy z beneficjentów mógł zaprezentować jakie wsparcie otrzymał, jak wyglądał proces organizowania staży, nauki czy szkoleń. Kolejna część dnia została poświęcona dodatkowym formom aktywizacji społecznej i zawodowej, z których mogą korzystać uczestnicy projektu, a które oferowane są przez współpracujące ośrodki i instytucje.

Po przerwie obiadowej miało miejsce spotkanie beneficjentów z przedstawicielem Klubu Integracji Społecznej w Kolbuszowej panem Jackiem Sitko. Opowiedział on o nowej inicjatywnie, która powstała na terenie powiatu, o korzyściach jakie za sobą niesie i o możliwościach zaangażowania się beneficjentów w działania klubu. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie i aprobatę beneficjentów.

Ostatnim etapem spotkania był warsztat poprowadzony przez doradcę zawodowego, mający na celu zaznajomienie beneficjentów z tematyką autoprezentacji. Podczas zajęć omówiono zasady  poprawnej autoprezentacji, zwrócono uwagę na główne błędy jakie popełniane są w tej kwestii, a także przećwiczono sposoby zachowywania się zarówno na spotkaniach o pracę jak i w codziennym życiu. Beneficjenci chętnie brali udział w ćwiczeniach i dzielili się swoim doświadczeniem.

szkolenie zaowodowe stycze 1Osoby z niepełnosprawnością posiadające zdolności techniczne mogą je rozwijać na szkoleniu z zakresu obsługi komputera.  Takie szkolenia odbyły się w Biurze Projektu w Ełku.  Od 24 do 30 stycznia 2013 roku w Domu Św. Rodziny w Orzyszu odbyło się szkolenie zawodowe „Grafika komputerowa”. W szkoleniu, które trwało 7 dni, wzięły udział trzy osoby niepełnosprawne – beneficjenci projektu. Podczas 49 godzin zajęć uczestnicy uczyli się tworzenia grafiki wektorowej w programie CorelDraw, korzystania z narzędzi programu CorelDraw, obróbki grafiki rastrowej w programie Corel Photo-Paint, tworzenia ogłoszeń, logo, gazetek z wykorzystaniem pakietu Corel. Beneficjenci otrzymali również materiały szkoleniowe. Szkolenie było prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ełku i zakończyło się uroczystym wręczeniem zaświadczeń .

Dzięki pracy specjalisty ds. współpracy  z pracodawcami 11 grudnia 2012 roku w Biurze Projektu w Ełku odbyło się spotkanie z pracodawcami. W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Podczas 5-godzinnego spotkania uczestników zapoznano z celami, zadaniami, działaniami promocyjnymi projektu. Psycholog Agnieszka Dębowska przedstawiła informacje o tym, jakimi pracownikami są osoby z niepełnosprawnością, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych. Grzegorz Makowski – doradca zawodowy – opowiedział o sensie aktywizacji zawodowo-społecznej osób niepełnosprawnych na przykładach uczestników projektu, którzy odbyli staż lub podjęli zatrudnienie oraz oczekiwaniach pracodawców względem niepełnosprawnych pracowników. Specjalista ds. współpracy z pracodawcami Magda Jurek zapoznała zebranych z wymaganiami formalno-prawnymi dotyczącymi zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz o korzyściach dla pracodawców wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania mogli także wysłuchać osoby niepełnosprawnej ruchowo, która obecnie jest zatrudniona na stanowisku informatyka. Pan Mariusz Kaniak przedstawił problemy i bariery, na jakie napotyka osoba niepełnosprawna w codziennym życiu i poszukiwaniu pracy.

szkolenie podnnoszce kwalifikacje stycze 1W grudniu i styczniu w biurach w Ełku i Kolbuszowej odbywały się szkolenia zawodowe – prawo jazdy kategorii B. W szkoleniach wzięły udział dwie beneficjentki. Oprócz zajęć teoretycznych szkolenia obejmowały także wiedze praktyczną. W opinii beneficjentek udział w szkoleniach zwiększył ich szanse na rynku pracy. Mają pewność, że na rozmowie kwalifikacyjnej nie będą dyskwalifikowana ze względu na brak podstawowych umiejętności.

Od grudnia 2012 roku w bydgoskim Biurze Projektu siedmioro beneficjentów odbywa staże, których celem jest nabycie praktycznych umiejętności zawodowych oraz zdobycie cenionego przez pracodawców doświadczenia. Dwie uczestniczki projektu pomagają w pracach biurowych oraz w prowadzeniu dokumentacji w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy. Uzdolniony wokalnie i artystycznie beneficjent rozwija i wykorzystuje swoje pasje podczas stażu w Chojnickim Domu Kultury. Pozostali stażyści z Biura Projektu w Bydgoszczy zdobywają doświadczenie zawodowe w: obsłudze klienta w sklepiku z dewocjonaliami, jeden jako pracownik techniczny, a dwóch jako pracownicy jadłodajni „Betlejem”.

W biurze w Kolbuszowej uczestnicy naszego projektu rozpoczęli staż na stanowisku pracownika gospodarczego i pomocy kuchennej.

  • kolbuszowa1
  • kolbuszowa3
  • szkolenie podnoszace kwalifikacje stycze 3
  • szkolenie zawodowe
  • szkolenie zawodowe stycze 2

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

logo

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV