Rok Caritas

Caritas Polska aktywizuje osoby z niepełnosprawnością

002W maju br. w Biurze Projektu Caritas Polska w Nysie i w Szczecinie odbyły się spotkania motywująco-aktywizujące dla beneficjentów projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Spotkanie w Nysie rozpoczął Bogusław Mandziak, który niedawno zakończył staż na stanowisku pracownika gospodarczego. Mówił on o swoich doświadczeniach, motywacji oraz potrzebach zawodowych. W trakcie rozmowy poruszono temat wolontariatu jako szczególnej formy aktywizacji. Zwrócono również szczególną uwagę na to, jak przełamywać stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz umiejętnie poruszać się po rynku pracy.

nagwekWarsztaty z autoprezentacji pn. ”Jak mnie widzą…”, poprowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego były kolejnym punktem spotkania. Miały one na celu kształtowanie umiejętności skutecznej autoprezentacji oraz kreowania własnego wizerunku. Podczas zajęć skupiono się na wyglądzie zewnętrznym jako „wizytówce” każdego człowieka. Uczestnicy uznali, że nasz wygląd w dużej mierze wpływa nie tylko na to, jak oceniają nas inni, ale również na sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W trakcie warsztatów omówiono typy urody, sylwetki i analizę kolorystyczną. Zwrócono również uwagę na to, jak estetyczny i schludny wygląd wpływa na samoocenę. Aktywny udział w zajęciach dał beneficjentom szansę na poznanie technik wspierania własnego wizerunku oraz podniesienie poczucia własnej wartości. W opinii uczestników spotkanie było ciekawe,  każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie.

W spotkaniu w Szczecinie uczestniczyło 10 beneficjentów projektu. Pierwszą część poprowadziła psycholog Anna Mikocka oraz doradca zawodowy Adrianna Skaza. Mówiono o umiejętnościach przydatnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, między innymi o sposobach autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, scenariuszu rozmowy, zasadach wywierania pozytywnego wrażenia. Wraz z psychologiem uczestnicy określali swoje słabe i mocne strony, uczyli się przedstawiać swoje atuty i poznali sposoby zwiększania pewności siebie oraz opanowywania stresu podczas ważnych dla siebie rozmów i sytuacji.

004W okresie od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. beneficjent Biura Projektu w Ełku  pan Tomasz Zolnik odbył staż w firmie PITMAN Piotr Cimochowski w Grajewie na stanowisku organizator obsługi sprzedaży internetowej. Stażysta wykonywał prace związane z obsługą strony internetowej, tj.: umieszczał nowe produkty firmy oraz kompletował zestawy produktów i umieszczał je na stronie internetowej sklepu. Pan Tomasz był również odpowiedzialny za pozyskiwanie i podtrzymywanie kontaktu z klientem internetowym. Podczas stażu sporządził bazę potencjalnych klientów firmy. Nabyte umiejętności to głównie: obsługa sprzedaży internetowej, tworzenie bazy danych, promowanie produktów w internecie oraz zamieszczanie reklam produktów w internecie.

24 kwietnia 2013 roku w Mielcu odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne organizowane przez Biuro Projektu Caritas Polska w Kolbuszowej, przy współpracy Mieleckiego Stowarzyszenia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób niepełnosprawnych, jak i przedstawicieli instytucji wspierających. Udział w nim  wzięło 27 osób. Celem spotkania było nie tylko przedstawienie zakresu realizowanego projektu i rekrutacja nowych beneficjentów, ale także promocja aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zachęcenie lokalnych instytucji do współpracy w zakresie tychże działań.

013Spotkanie rozpoczął wykład nt. znaczenia aktywizacji społeczno-zawodowej w życiu osób niepełnosprawnych. Następnie pracownicy Biura Projektu przestawili zaproszonym gościom informacje o projekcie – jego cele, zadania i oferowane formy wsparcia. Doradca zawodowy, psycholog, jak i specjalista ds. współpracy z pracodawcami szczegółowo omówili realizowane w ramach projektu działania oraz przedstawili możliwości rozwoju beneficjentów projektu zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej.

Zorganizowane w Mielcu spotkanie okazało się bardzo owocne, zarówno pod względem nawiązania nowych relacji z osobami działającymi na rzecz wspierania środowiska osób niepełnosprawnych, jak i poszerzenia grupy beneficjentów projektu i wymiany doświadczeń. Okazało się, że Mielec jest miastem z dużymi potrzebami realizacji działań takich jak projekt „Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Na Rynku Pracy III”, ale też z dużymi perspektywami rozwinięcia współpracy i aktywizacji zawodowej ludzi posiadających pasje, plany i marzenia.

016W okresie od marca do maja 2013 roku beneficjenci podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach językowych. Jedna z beneficjentek projektu – pani Paulina – zakończyła kurs języka angielskiego w Speak Up English School w Rzeszowie. Dzięki podjęciu nauki języka angielskiego miała ona możliwość podniesienia swojej atrakcyjności na rynku pracy, a  sam udział w zajęciach i dobre efekty nauki zaowocowały wzrostem pewności siebie i zwiększeniem wiary we własne możliwości. Był to doskonały impuls do podejmowania dalszych działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową.

014W ślad za nią poszła kolejna dwójka uczestników – pani Karolina i pan Tomasz, którzy również rozpoczęli kursy języka angielskiego – kolejno w Staszowie i w Stalowej Woli. Nauka rozpoczęła się początkiem kwietnia, a planowany termin zakończenia dla pana Tomasza to sierpień br., a dla pani Karoliny – grudzień. Obydwoje podeszli bardzo entuzjastycznie do kursów, z którymi wiążą duże nadzieje na podniesienie swojej atrakcyjności zawodowej.

Projekt "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III" jest realizowany przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji "FAR" w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

logo

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV