Rok Caritas

Uwaga KONKURS

zaproszenieCaritas Polska oraz Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom zapraszają do udziału w konkursie organizowanym z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Migranta i Uchodźcy pt. „MOJE PIERWSZE DNI W POLSCE”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18 posiadające status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub będące w procedurze. Prace mogą być wykonane dowolną techniką: film, opowiadanie, rysunek. Prace zostaną zamieszczone w internecie.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 czerwca 2013 r. na stronie internetowej www.pomagajmyrazem.com.pl. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o decyzji komisji konkursowej w swoich szkołach. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Centrach Po­mocy Migrantom i Uchodźcom Caritas w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Lubli­nie do dnia 15 czerwca 2013 r. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego z dopiskiem „DZIEŃ UCHODŹCY”.

Przesyłka powinna zawierać dane uczestnika konkursu, tj. imię i nazwisko, wiek, adres szkoły, numer telefonu.

R e g u l a m i n    k o n ku r s u

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.pomagajmyrazem.com.pl   .

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców