Rok Caritas

Cudzoziemcy w pracy

3zespo28 sierpnia 2013 roku odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Integracji Cudzoziemców, którego tematem było zatrudnienie i aktywizacja zawodowa cudzoziemców w Lublinie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Klubu Integracji Społecznej ”Szansa” Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta, Biura Aktywizacji Bezrobotnych Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom  Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Homo Faber, Stowarzyszenia Dla Ziemi, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa.

Prace Zespołu zmierzają do wypracowania rekomendacji w dostępie do rynku pracy cudzoziemców posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, pozostających w procedurze nadania statusu uchodźcy. Podczas spotkania omówiono ocenę bieżącego stanu, możliwości oraz potrzeb w zakresie bezrobocia, trudności związane z postawami cudzoziemców wobec zatrudnienia, okresem oczekiwania na zezwolenie na pracę, świadomością pracodawców, procedurą potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacją zawodową uchodźców w ramach indywidualnych programów integracyjnych. Następnie debatowano nad możliwościami budowania kompleksowych struktur promocji zatrudniania i ograniczania sfer wykluczenia społecznego. Analizie poddano dostępne akty prawne,  w szczególności: Ustawę o zatrudnieniu socjalnym, Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także Zapisy Krajowego Programu na rzecz Aktywizacji Zawodowej na lata 2012 – 214 i Niebieską Kartę.

W wyniku dyskusji za kluczowe uznano podjęcie działań w zakresie

  • zmiany postaw cudzoziemców,
  • poprawy relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami,
  • budowanie pozycji zawodowej uchodźców poprzez szkolenia, praktyki i staże.

Kolejne  działania obejmować będą młodych cudzoziemców, bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Zapraszamy osoby chętne do współpracy !


Więcej informacji:

Dorota Kozieł | Koordynator Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Integracji Cudzoziemców
tel. 81 466 54 54, 504 661 047

Spotkania Zespołu realizowane są w ramach projektu Indywidualny Plan Działania  -  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną - realizowanego przez Caritas i MOPR w Lublinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa.

Więcej informacji o działaniach Caritas na rzecz uchodźców:

Katarzyna Sekuła, koordynator projektu
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców