Rok Caritas

Caritas Polska dla niepełnosprawnych - podsumowanie projektu

mapka_wsparcieWzrost aktywności społeczno-zawodowej ponad 700 osób niepełnosprawnych ruchowo z całej Polski to cel projektu, realizowanego od marca 2012 r. do  końca lutego 2014 r. przez Caritas Polska, Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Projekt pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”,  finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Caritas Polska otworzyła osiem biur projektu w: Warszawie, Bydgoszczy, Ełku, Łodzi, Nysie, Kolbuszowej, Szczecinie oraz Lublinie. Pierwszą grupę beneficjentów projektu stanowiły osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym (ze sprzężeniami); drugą – osoby z otoczenia, czyli rodzina i opiekunowie; trzecią – kadra partnerów.

Każda osoba niepełnosprawna miała opracowany Indywidualny Plan Działania  (IPD), poprzedzony indywidualną diagnozą beneficjenta. W ramach projektu beneficjenci mogli skorzystać z warsztatów aktywizacji zawodowej, szkoleń podnoszących kwalifikacje, indywidualnych zajęć praktycznych, staży rehabilitacyjnych, spotkań motywująco-aktywizujących, wsparcia w postaci opłacenia czesnego lub podręczników, konsultacji ze specjalistami (np. prawnikiem lub rehabilitantem).  Beneficjentom zakupiono sprzęt, dzięki któremu mogli realizować zadania. W projekcie uczestniczyło  677 osób oraz 52 osoby  z poprzednich edycji projektu.

Celem warsztatów było określenie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, wybór zawodu, zmiana zawodu, wybór kierunku szkolenia lub kształcenia zawodowego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poinstruowanie jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy. Zorganizowano 22 warsztaty dla osób niepełnosprawnych, w których uczestniczyły 223 osoby.

016Zadaniem szkoleń było wyrównanie szans osób niepełnoprawnych i podniesienie ich umiejętności przydatnych w wykonywaniu różnych zawodów.  Zorganizowano 47 szkoleń zawodowych  oraz 29  podnoszących kwalifikacje. Łącznie w szkoleniach  uczestniczyły 224 osoby. Najczęściej wybierana tematyka  to obsługa komputera – podstawowa i zaawansowana, tworzenie stron www, grafika komputerowa, decoupage, operator obrabiarek, fakturzysta – obsługa kasy fiskalnej,  operator wózka widłowego,  wychowawca kolonijny, fotograf,  telemarketer,  krawiectwo, opiekun osób starszych lub dzieci,  bibliotekarz, rękodzieło, florysta, bukieciarz,  pracownik biurowy, pracownik dozoru mienia, archiwista, księgowość,  pamiątkarz, recepcjonista,  menager gastronomii. Kilku osobom sfinansowano kurs  prawa jazdy.

Dzięki zajęciom praktycznym beneficjenci mieli możliwość oceny własnych możliwości zawodowych. Zorganizowano 70  indywidualnych zajęć praktycznych.

Celem stażu  rehabilitacyjnego było zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Staż mógł trwać od 3 do 6 miesięcy. Zorganizowano 111  staży rehabilitacyjnych. Staże 3-miesięczne odbyły 94 osoby, staże 6-miesięczne 17 osób.

adam pieszczuk - staz 1Każdy beneficjent zgodnie z potrzebami mógł korzystać z indywidualnego i grupowego wsparcia udzielanego przez różnych specjalistów, w tym m.in. psychologa, doradcę zawodowego/trenera pracy, prawnika, konsultantów „niezależnego życia”, lekarzy różnych specjalności, rehabilitantów  itd. Udzielono 206 konsultacji  ze specjalistami oraz 112 z prawnikiem.

44 osobom dofinansowano czesne w ramach działania "nauka". Poza tym 48 osobom zakupiliśmy pomoce naukowe i podręczniki szkolne. Znalazły się wśród nich multimedialne kursy językowe na płytach CD oraz gry logiczne, słowniki językowe, atlasy geograficzne i lektury szkolne.

W ramach projektu zostały opracowane i nagrane na płycie DVD cztery portfolio dla beneficjentów projektu. Materiał ten został wykorzystany przy prezentowaniu kandydatów na staż lub do pracy, w szczególności doświadczających największych barier architektonicznych i urbanistycznych, uniemożliwiających im częste dojazdy na rozmowy kwalifikacyjne.

bydgoszcz spotk.z pracodawcaEfektem końcowym działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością było zatrudnienie na otwartym rynku pracy i utrzymanie tej pracy przez okres co najmniej trzech miesięcy. Dzięki pracy całego zespołu w biurach projektu 105 osób niepełnosprawnych zostało zatrudnionych na umowę o pracę na otwartym rynku pracy i dodatkowo 40 osób na umowę zlecenie lub na umowę o pracę w  ZPCH. Najczęściej wybierane zawody to: introligator, specjalista ds. marketingu internetowego, księgowy, muzykoterapeutka, analityk internetowy, laborant, psycholog, informatyk, projektant stron internetowych, wykonawca rysunków technicznych, nauczyciel języka polskiego, pracownik naukowy, wychowawca w świetlicy środowiskowej.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, które były doskonałą platformą do wymiany doświadczeń oraz wzmocnienia poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Zorganizowano 24 warsztaty dla osób niepełnosprawnych. W  warsztatach uczestniczyły 243 osoby.

Pracownicy projektu uczestniczyli w dwóch szkoleniach zorganizowanych dla kadry projektu. Celem było podniesienie kompetencji i umiejętności pracy pracowników projektu w aspekcie wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
Ewa Jawasreh, koordynatorka projektu

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV