Rok Caritas

Caritas pomaga uchodźcom

bez nazwy-32aW pierwszym kwartale tego roku już 876 uchodźców uzyskało wsparcie w pięciu Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas: w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie, Zgorzelcu oraz Zielonej Górze.  Pomoc świadczona jest w ramach projektu "Indywidualny Plan Działania  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną." Projekt jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

Z pomocy doradców społecznych, międzykulturowych, zawodowych prawników i psychologów pracujących na rzecz uchodźców skorzystało 876 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, posiadających status lub ochronę międzynarodową, z czego ponad połowę stanowiły dzieci. Większość beneficjentów CPMiU stanowią rodziny narodowości czeczeńskiej. W związku z sytuacją polityczną za naszą wschodnią granicą z pomocy naszych specjalistów skorzystali również uchodźcy
z Ukrainy.

Pracownicy Centrów opracowali ponadto 19 Indywidualnych Planów Działania, które mają na celu wzmocnienie procesu integracyjnego beneficjentów. IPD określa zakres udzielanej pomocy, jak również ścieżkę rozwoju beneficjentów. Dwanaście rodzin korzysta z dopłat do mieszkań, ośmioro dzieci ma opłacone koszty pobytu w przedszkolach.  Z pomocy prawnej skorzystały 283 osoby, a 77 z pomocy zawodowej.
Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom realizują pomoc dla uchodźców już od 1994 roku.

To 20-letnie doświadczenie pozwala  na systematyczny rozwój i profesjonalizm  we wspieraniu ludzi, którzy w naszym kraju chcą znaleźć schronienie. Naszym działaniem nawiązujemy do nauczania świętego Jana Pawła II, który w swojej encyklice Laborem exercens przypomina, że  Kościół uznaje prawo każdego człowieka do „opuszczenia kraju swego pochodzenia z różnych motywów, żeby szukać lepszych warunków życia w innych krajach” (LE 23) – podkreśla ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Poza działaniami pomocowymi Caritas Polska wspólnie z MOPR w Lublinie prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców.  Celem strategicznym Zespołu jest zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla cudzoziemców w środowisku lokalnym poprzez objęcie rodzin cudzoziemskich profesjonalną pomocą.
Marta Walasik-Sałek, koordynator projektu

 

Ten artykuł dotyczy programu: Caritas dla uchodźców